menusearch
noreeghtesad.ir

شهرداری کرج

جستجو
شهرداری کرج
راه‌اندازی سایت پیرولیز در حلقه‌دره/ کرج شهر بدون دفن پسماند می‌شودراه‌اندازی سایت پیرولیز در حلقه‌دره/ کرج شهر بدون دفن پسماند می‌شود - همین اساس شهرداری کرج اقدام به راه ان - حلقه‌دره/ کرج شهر بدون دفن پسماند می - ود شهردار کرج از راه اندازی سایت پیر - ای این طرح کرج به شهر بدون دفن پسماند - شهردار کرج ادامه داد: در حال حاضر - شهردار کرج گفت: بر همین اساس مجمو
، استان البرز ، نور اقتصاد ، حلقه دره ، دفن پسماند ، شهرداری کرج ، شهردار کرج ، بازیافت ، بازیافت زباله ، بازیافت پسماند ، سایت پیرولیز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
18 بازدید، یکشنبه یازدهم آبان ۹۹
دو تندیس «مرحوم فاتح» و «مهر پدری» زینت‌بخش شهر کرج می شوددو تندیس «مرحوم فاتح» و «مهر پدری» زینت‌بخش شهر کرج می شود - سبز شهری شهرداری کرج گفت: ساخت دو تن - سیما، منظر شهرداری کرج در راستای ارج ن - سبز شهری شهرداری کرج با بیان اینکه - نت‌بخش شهر کرج می شود رئیس سازمان سیم - نت بخش شهر کرج شود تا علاوه بر ارج نه
، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، شهرداری ، کرج ، شهرداری کرج ، باغ فاتح ، فضای سبز شهری ،
12 بازدید، چهارشنبه چهاردهم آبان ۹۹
روند سازندگی در مناطق محروم کرج با قدرت ادامه داردروند سازندگی در مناطق محروم کرج با قدرت ادامه دارد - مجریان در شهرداری کرج این پروژه با مو - ی کنم. شهرداری کرج با تاکید بر این - معاونت های شهرداری و زیرمجموعه های مر - ناطق محروم کرج با قدرت ادامه دارد شهر - گی در مدار کرج در آیین بهره برداری از - ایگاه خبری کرج امروز؛ علی کمالی زاده - شهردار کرج در ادامه با بیان اینکه - ورودی شهر کرج از سمت قزوین واقع شده
، استان البرز ، شهرداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
10 بازدید، شنبه هفدهم آبان ۹۹
سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی اجتماعی شهرداری کرج معرفی شدسرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی اجتماعی شهرداری کرج معرفی شد - ی اجتماعی شهرداری کرج معرفی شد «علیرض - ی اجتماعی شهرداری کرج معرفی شد. /uplo - و اجتماعی شهرداری کرج معرفی شده است. - ی اجتماعی شهرداری کرج را عهده دار خوا - حکم شهردار کرج به عنوان سرپرست سازمان - تور شهردار کرج علیرضا عسگری به عنوان - قام شهردار کرج است که با حفظ سمت سرپر
، استان البرز ، شهرداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
19 بازدید، شنبه هفدهم آبان ۹۹
تملکات پروژه «تعریض بلوار ارم» در حال انجام استتملکات پروژه «تعریض بلوار ارم» در حال انجام است - اولویت های شهرداری است، اظهار کرد: تو - است شهردار کرج با تاکید بر اینکه تملک - ایگاه خبری کرج امروز؛ علی کمالی زاده - شهردار کرج کل بودجه تملک بلوار ار - شهردار کرج اضافه کرد: بلوار ارم ی - جنوب شرقی کرج است که به محدوده ماهدش
، استان البرز ، شهرداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
9 بازدید، سه شنبه بیستم آبان ۹۹
سازه پل‌های B۳ و B۴ بزرگراه شمالی تکمیل شدسازه پل‌های B۳ و B۴ بزرگراه شمالی تکمیل شد - شد شهردار کرج گفت: عملیات سازه پل‌ها - گراه شمالی کرج به پایان رسیده است. /u - شهردار کرج اضافه کرد: در پل بزرگ
، شهرداری کرج ، استان البرز ، کیان پرویز ی ، نور اقتصاد ،
9 بازدید، یکشنبه بیست و پنجم آبان ۹۹
منابع مالی پروژه بزرگراه شمالی فراهم شد/ پیگیر جذب اعتبار هستیم منابع مالی پروژه بزرگراه شمالی فراهم شد/ پیگیر جذب اعتبار هستیم - کارانم در شهرداری کرج و همکاری مسئولا - یم شهردار کرج گفت: به دستور وزیر راه - ایگاه خبری کرج امروز؛ علی کمالیزاده د - گراه شمالی کرج بازدید داشتیم.» - شهردار کرج همچنین گفته است؛ &laqu
، شهرداری کرج ، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
8 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آبان ۹۹
تشکیل کمیته «ناظرین ویژه» در بازارهای کرجتشکیل کمیته «ناظرین ویژه» در بازارهای کرج - ی کشاورزی شهرداری کرج از تشکیل کمیته - ی کشاورزی شهرداری کرج با اشاره به این - ی کشاورزی شهرداری کرج با تاکید بر این - ی کشاورزی شهرداری کرج در پاسخ به این - ر بازارهای کرج رئیس سازمان ساماندهی م - ایگاه خبری کرج امروز، احمد خیری با اش
، استان البرز ، شهرداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
10 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آبان ۹۹
سرعت پروژه‌های عمرانی شهرداری کرج قابل قبول استسرعت پروژه‌های عمرانی شهرداری کرج قابل قبول است - ای عمرانی شهرداری کرج قابل قبول است ش - است شهردار کرج گفت: پروژه های عمرانی - ل قبول شهر کرج در شرایطی که کشور درگی - ایگاه خبری کرج امروز، اظهار کرد: روز - عمرانی شهر کرج در شرایطی که کشور درگی
، شهرداری کرج ، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
7 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آبان ۹۹
کارگران خدمات شهری باید به ماسک و دستکش مجهز شوند/دعوت به اهدای خونکارگران خدمات شهری باید به ماسک و دستکش مجهز شوند/دعوت به اهدای خون - های اداری شهرداری کرج رعایت و در برگز - ات زمستانی شهرداری اقدامات لازم را در - اسلامی شهر کرج گفت: با توجه به ادامه - ایگاه خبری کرج امروز به نقل از شورای - شورای شهر کرج آغاز محدودیت و قرنطینه
، استان البرز ، شهرداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
3 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹