menusearch
noreeghtesad.ir

شورای اسلامی کرج

جستجو
شورای اسلامی کرج
لزوم نظارت مدیریت شهری بر پروژه برندسازیلزوم نظارت مدیریت شهری بر پروژه برندسازی - یکمین جلسه شورای پژوهش و مطالعات راهب - ر سی و ردی شورای اسلامی شهر کرج با بی - دبیر دوم شورای اسلامی شهر کرج تصریح - مات از نظر شورای پژوهشی قابل قبول نخو - عنوان عضو شورای پژوهشی و هم عضو شورا - بردی شورای اسلامی شهر کرج با بیان این - دوم شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: - اسلامی شهر کرج با بیان این مطلب اظهار - اسلامی شهر کرج تصریح کرد: شهرها جهت ا - شورای شهر کرج در هر قسمت که احساس نم
، شهرداری ، کرج ، استان البرز ، مدیریت شهری ، نور اقتصاد ، شورای اسلامی کرج ،
38 بازدید، شنبه بیست و پنجم مرداد ۹۹
طرح های راهبردی فرهنگی مسکوت مانده اند اما برخی پروژه ها بدون مطالعه کافی اجرایی می شوندطرح های راهبردی فرهنگی مسکوت مانده اند اما برخی پروژه ها بدون مطالعه کافی اجرایی می شوند - و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج با اش - طلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، رحیم - جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار - نایب رئیس شورای شهر کرج ادامه داد: ت - سخنگوی شورای شهر کرج در ادامه به - اطات شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به - سانی شورای اسلامی شهر کرج، رحیم خستو - رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: - گذر جمهوری اسلامی اشاره کرد و ادامه د - اسلامی شهر کرج با اشاره به مسکوت ماند - اسلامی شهر کرج اظهار داشت: هفته دفاع - شورای شهر کرج ادامه داد: تذکر دیگر ب - شورای شهر کرج در ادامه به احداث زیرگ
، استان البرز ، شورای اسلامی کرج ، نوراقتصاد ، کیان پرویزی ،
40 بازدید، دوشنبه هفتم مهر ۹۹
پیوند مناطق قدیمی حصار و خلج آباد با افتتاح گذر سبز حاشیه رودخانه کرجپیوند مناطق قدیمی حصار و خلج آباد با افتتاح گذر سبز حاشیه رودخانه کرج - نه کرج عضو شورای شهر کرج گفت: احداث پ - یس و اعضای شورای شهر، شهردار و مدیران - عضو شورای شهر کرج با بیان اینک - یه رودخانه کرج عضو شورای شهر کرج گفت: - یه رودخانه کرج باعث پیوند دو منطقه قد - ا هویت شهر کرج یعنی حصار و خلج آباد ش - یه رودخانه کرج که با حضور رئیس و اعضا - ری شهرداری کرج در اجرای پروژه های احد
، شورای اسلامی کرج ، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
26 بازدید، سه شنبه ششم آبان ۹۹
خزانه دار و رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج گفت: خوشبختانه شورای شهر دوره پنجم کرج محله‌محوری را در دستور کار خود قرار داده است و می‌توان از این ظرفیت برای تحقق اهدافی مانند جلب مشارکت بیشتر مردم بهره گرفت.خزانه دار و رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج گفت: خوشبختانه شورای شهر دوره پنجم کرج محله‌محوری را در دستور کار خود قرار داده است و می‌توان از این ظرفیت برای تحقق اهدافی مانند جلب مشارکت بیشتر مردم بهره گرفت. - های فرسوده شورای شهر کرج گفت: خوشبختا - و بافت نه شورای شهر دوره پنجم کرج مح - طلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، احد - های فرسوده شورای شهر کرج با بیان اینک - خزانه دار شورای اسلامی شهر کرج تصریح - سانی شورای اسلامی شهر کرج، احد رسولی - دار شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: - ری و شورای اسلامی شهر، نمایندهای از د - شورای شهر کرج گفت: خوشبختانه شورای ش - دوره پنجم کرج محله‌محوری را در دستور - شورای شهر کرج با بیان اینکه محله محو - نی شهری در کرج اشاره کرد و یادآور شد: - اسلامی شهر کرج تصریح کرد: در این راست
، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، شورای اسلامی کرج ،
35 بازدید، شنبه دهم آبان ۹۹
سازمان بازرسی پشتوانه ای برای اطمینان از رعایت قانون در ادارات استسازمان بازرسی پشتوانه ای برای اطمینان از رعایت قانون در ادارات است - ت است رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: - به نقل از شورای شهر کرج، اکبر سلیم ن - دوره پنجم شورای شهر کرج نیز از ابتدا - د. رئیس شورای شهر کرج ادامه داد: م - نپذیرفته و شورای اسلامی شهر قدردان ای - رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: سازمان - ته و شورای اسلامی شهر قدردان این تلاش - اسلامی شهر کرج گفت: سازمان بازرسی پشت - ایگاه خبری کرج امروز به نقل از شورای - شورای شهر کرج نیز از ابتدا با شعار ش - شورای شهر کرج ادامه داد: مدیریت شهری - د. رئیس کرج آماده هرگونه همکاری و
، استلپان البرز ، شورای اسلامی کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
33 بازدید، سه شنبه بیستم آبان ۹۹
حمل‌ونقل عمومی در شهرها باید جایگزین استفاده از خودروهای شخصی شودحمل‌ونقل عمومی در شهرها باید جایگزین استفاده از خودروهای شخصی شود - ی شود رئیس شورای اسلامی شهر کرج با گر - طلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، اکبر - د. رئیس شورای شهر کرج ادامه داد: ا - رئیس شورای اسلامی شهر کرج با گرامیداش - سانی شورای اسلامی شهر کرج، اکبر سلیم - اسلامی شهر کرج با گرامیداشت آغاز هفته - قطار شهری کرج در آینده ای نزدیک تحول - نقل عمومی کرج یاد کرد و افزود: ما به - شورای شهر کرج ادامه داد: امیدواریم ب - نه شهرداری کرج باید اقدامات زیرساختی
، استان البرز ، شورای اسلامی کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
31 بازدید، یکشنبه بیست و پنجم آبان ۹۹
نیازهای فرهنگی مناطق شهرداری احصاء شود نیازهای فرهنگی مناطق شهرداری احصاء شود - نائب رئیس شورای شهر کرج به رویکردهای - به نقل از شورای اسلامی شهر کرج، رحیم - دی از اعضا شورای شهر با حضور در منطقه - منطقه گفت: شورای پنجم با شعار فرهنگی - و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج با تأ - ل از شورای اسلامی شهر کرج، رحیم خستو - اطات شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر - شورای شهر کرج به رویکردهای فرهنگی و - قل از خبری کرج امروز به نقل از شورای - ۵ شهرداری کرج و بازدید از سطح منطقه - اسلامی شهر کرج با تأکید بر لزوم تلاش - اطق دهگانه کرج اختصاص داد اما مشخص نی
، شورای اسلامی کرج ، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
38 بازدید، چهارشنبه نوزدهم آذر ۹۹
نگاه جزیره‌ای در شهرداری‌ها به روند خدمت‌رسانی لطمه می‌زندنگاه جزیره‌ای در شهرداری‌ها به روند خدمت‌رسانی لطمه می‌زند - ی‌زند رئیس شورای اسلامی شهر کرج بابیا - به نقل از شورای اسلامی شهر کرج، اکبر - ی با اعضای شورای اسلامی شهر در استفاد - طلوبی است. شورای اسلامی شهرها به عنوا - د. رئیس شورای اسلامی شهر کرج افزود - رئیس شورای اسلامی شهر کرج بابیان اینک - ل از شورای اسلامی شهر کرج، اکبر سلیم - عضای شورای اسلامی شهر در استفاده از ظ - است. شورای اسلامی شهرها به عنوان نهاد - رئیس شورای اسلامی شهر کرج افزود: دوره - اسلامی شهر کرج بابیان اینکه نگاه جزیر - ایگاه خبری کرج امروز به نقل از شورای - ۲ شهرداری کرج که در قالب سه شنبه های - اسلامی شهر کرج افزود: دوره پنجم شورای - اسلامی شهر کرج با افزایش همدلی و تعام
، استان البرز ، شورای اسلامی کرج ، نور اقتصاد ، پرویزی ،
32 بازدید، شنبه بیستم دی ۹۹
تلاش برای تبدیل کرج به شهری توسعه یافته/اجرای پروژه ها با وجود مشکلات اقتصادیتلاش برای تبدیل کرج به شهری توسعه یافته/اجرای پروژه ها با وجود مشکلات اقتصادی - حمل و نقل شورای شهر کرج گفت: مدیریت - است که در شورای پنجم کلید خورد و امر - غاز به کار شورای پنجم، مراجعات مردمی - حمل و نقل شورای شهر کرج توضیح داد: ا - حمل و نقل شورای شهر کرج با تاکید بر - برای تبدیل کرج به شهری توسعه یافته/اج - شورای شهر کرج گفت: مدیریت شهری کرج ب - لرای تبدیل کرج به شهری توسعه یافته تل - ایگاه خبری کرج مهدی حاجی قاسمی در مر - شورای شهر کرج توضیح داد: احداث پل رو
، استان البرز ، شورای اسلامی کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
31 بازدید، پنج شنبه دوم بهمن ۹۹