menusearch
noreeghtesad.ir

شورای شهر کرج

جستجو
شورای شهر کرج
بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی سرپناهی در برابر کرونا نداریمبدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی سرپناهی در برابر کرونا نداریم - . رئیس شورای شهر کرج گفت: در حال ح - داریم رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اش - طلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، اکبر - رای اسلامی شهر کرج با اشاره به شرایط - رای اسلامی شهر کرج، اکبر سلیم نژاد عص - اسلامی شهر کرج با اشاره به شرایط فوق - ری شهرداری کرج به منظور حفظ سلامتی مر
، استان البرز ، شهرداری کرج ، شورای شهر کرج ، پروتکل های بهداشتی ، کرونا ، ویروس کرونا ، شیوع ویروس کرونا ،
16 بازدید، پنج شنبه یکم آبان ۹۹
مشکلات ذینفعان املاک قولنامه‌ای را بدون پاسکاری و با رایزنی مرتفع کنیممشکلات ذینفعان املاک قولنامه‌ای را بدون پاسکاری و با رایزنی مرتفع کنیم - بر اینکه شورای شهر کرج در خصوص مشکل - نایب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه - نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: - طلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، رحیم - جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج، با ا - رای اسلامی شهر کرج گفت: مشکلات آن‌دست - رای اسلامی شهر کرج، رحیم خستو عصر چها - رای اسلامی شهر کرج، با اشاره به اینکه - اسلامی شهر کرج گفت: مشکلات آن‌دسته از
، استان البرز ، املاک قولنامه ای ، شورای شهر کرج ، شهرداری کرج ، کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
14 بازدید، پنج شنبه یکم آبان ۹۹
اعلام نظر درباره پلاک های قولنامه ای سه هفته مسکوت مانداعلام نظر درباره پلاک های قولنامه ای سه هفته مسکوت ماند - لاع رسانی شورای شهر کرج ؛ به موجب رأی - ین موضوع، شورای شهر کرج مکاتباتی با د - نژاد رئیس شورای شهر کرج پس از موافقت - صمیم اعضای شورای اسلامی شهر کرج، اعلا - شده، مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر ص - ن از اعضای شورای اسلامی شهر کرج در اب - رای اسلامی شهر کرج، اعلام نظر در خصوص - رای اسلامی شهر مبنی بر صدور پروانه سا - امه ای سطح شهر ابطال گردیده است که در - رای اسلامی شهر کرج در ابتدای دویست و - به شهرداری کرج ابلاغ شده، مصوبه شورای - اسلامی شهر کرج در ابتدای دویست و هجده
، استان البرز ، کرج ، شورای شهر کرج ، پلاک های قولنامه ای ، پروانه ساخت ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
11 بازدید، پنج شنبه هشتم آبان ۹۹
تبعات زیست محیطی انتقال آب رودخانه کرج به تهران اعلام شودتبعات زیست محیطی انتقال آب رودخانه کرج به تهران اعلام شود - شود عضو شورای شهر کرج با اشاره به ا - د. عضو شورای شهر کرج با اشاره به ا - طلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، عباس - جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج در خص - صوص حق آبه شهر از سد امیرکبیر شفاف سا - رای اسلامی شهر کرج، عباس زارع عصر روز - رای اسلامی شهر کرج در خصوص آخرین وضعی - نمی بینیم؛ شهر در گذشتهای نه چندان دو - فته از باغ شهر تبدیل به کلان شهر شده ا - آب رودخانه کرج به تهران اعلام شود عض - آب رودخانه کرج به تهران احتمالاً فردا - اسلامی شهر کرج در خصوص آخرین وضعیت ان - آب رودخانه کرج به تهران، اظهار کرد: ک - از رودخانه کرج به تهران که از زیر دست
، استان البرز ، نور اقتصاد ، شورای شهر ، رودخانه کرج ، شورای شهر کرج ، محیط زیست ، آسیب های زیست محیطی ، سد امیر کبیر ، سد کرج ، کیان پرویزی ،
10 بازدید، پنج شنبه هشتم آبان ۹۹
اظهارات اسلام ستیزانه رئیس جمهور فرانسه محکوم استاظهارات اسلام ستیزانه رئیس جمهور فرانسه محکوم است - . رئیس شورای شهر کرج گفت: تنها دلی - م است رئیس شورای اسلامی شهر کرج در وا - ).jpg رئیس شورای اسلامی شهر کرج در وا - طلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، اکبر - جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با بی - رای اسلامی شهر کرج در واکنش شدید به ا - رای اسلامی شهر کرج، اکبر سلیم نژاد عص - رای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه این - اسلامی شهر کرج در واکنش شدید به اظهار - ایگاه خبری کرج امروز به نقل از پایگاه - اسلامی شهر کرج با بیان اینکه این روزه - دیریت شهری کرج و همین طور مردم شریف ا
، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، شورای شهر کرج ، کرج ، وحدت مسلمانان ،
11 بازدید، پنج شنبه هشتم آبان ۹۹
دو پروژه احداث سلول دفن زباله توسط شهرداری بررسی دقیق فنی شوددو پروژه احداث سلول دفن زباله توسط شهرداری بررسی دقیق فنی شود - ت و سلامت شورای شهر کرج گفت: قبل از ب - به نقل از شورای اسلامی شهر کرج، حسین - ست. عضو شورای اسلامی شهر کرج افزود - رای اسلامی شهر کرج، حسین محمدی با اشا - رای اسلامی شهر کرج افزود: rccp ایجاد - پسماند در شهر کرج و حتی کشور باشد چر - اسلامی شهر کرج افزود: rccp ایجاد شده - اند در شهر کرج و حتی کشور باشد چراکه
، استان البرز ، دفن زباله ، شهرداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، محیط زیست ، حلقه دره ، شورای شهر کرج ،
10 بازدید، پنج شنبه هشتم آبان ۹۹
حق آبه البرز از سد امیرکبیر یک یازدهم تهران است/ جلوی فاجعه زیست محیطی را بگیریدحق آبه البرز از سد امیرکبیر یک یازدهم تهران است/ جلوی فاجعه زیست محیطی را بگیرید - و اجتماعی شورای شهر کرج گفت: حجم آبی - ست. عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: - ود. عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: - رای اسلامی شهر کرج گفت: وزارت نیرو با - ق آبه مردم شهر کرج تجدید نظر کند چراک - رای اسلامی شهر کرج گفت: از همه مسؤولا - و رودخانه کرج در نظر گرفته شده است ک - ها از جمله کرج و شهرهای اقماری این کل - به رودخانه کرج قرار است از سدامیرکبیر - د یعنی سهم کرج یک یازدهم سهم تهران ا - اسلامی شهر کرج گفت: وزارت نیرو باید د
، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، شورای شهر کرج ، سد امیر کبیر ، کرج ، وزارت نیرو ،
11 بازدید، یکشنبه یازدهم آبان ۹۹
جمع‌آوری و بازیافت زباله نیازمند آموزش و فرهنگ ‌سازی استجمع‌آوری و بازیافت زباله نیازمند آموزش و فرهنگ ‌سازی است - است عضو شورای شهر کرج جمع‌آوری و با - ی و ایمنی شورای شهر کرج بیان کرد: بای - به نقل از شورای اسلامی شهر کرج، فرید - رای اسلامی شهر کرج، فریده بزنی بیرانو
، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، شورای شهر کرج ، فرهنگ سازی ، بازیافت زباله ، جمع آوری زباله ، کاهش تولید زباله ، تفکیک زباله ، مدیریت شهری ، خدمات شهری ، کاهش پسماند ،
11 بازدید، یکشنبه یازدهم آبان ۹۹
انتقال تونلی آب به تهران مخرب حیات رودخانه کرج استانتقال تونلی آب به تهران مخرب حیات رودخانه کرج است - . رئیس شورای شهر کرج ادامه داد: در - ! رئیس شورای شهر کرج گفت: از استان - است رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: - دم در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها - رای اسلامی شهر کرج گفت: انتقال تونلی - ی از محلات شهر تابستان کم آبی را پشت - ات رودخانه کرج است رئیس شورای اسلامی - خرب حی شهر کرج گفت: انتقال تونلی آب ا - ات رودخانه کرج و گونه های ارزشمند گیا - یر رودخانه کرج است که تهدید حیات هزار - قع رودخانه کرج یکی از جریان های آبی خ
، استان البرز ، شورای شهر کرج ، تونل آب ، رودخانه کرج ، وزارت نیرو ، محیط زیست ، کیان پرویزی ، نور اقتصاد ،
14 بازدید، چهارشنبه چهاردهم آبان ۹۹
مطالبات شهرداری از املاک دارای بدهی ناشی از جرائم وصول شودمطالبات شهرداری از املاک دارای بدهی ناشی از جرائم وصول شود - ی و املاک شورای شهر کرج از تصویب لایح - ی و املاک شورای شهر کرج که با حضور اع - ی و املاک شورای شهر کرج ارائه داده اس - ی و املاک شورای شهر کرج بیان کرد: در - به نقل از شورای اسلامی شهر کرج، فرج - دبیر اول شورای اسلامی شهر کرج با بی - ی کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج نسبت - ایحه ای به شورای شهر ارسال کرده است. - رای اسلامی شهر کرج، فرج اله ایلیات در - رای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه بسیا - رای اسلامی شهر کرج نسبت به مشارکت در - ی به شورای شهر ارسال کرده است. ایل - د: شهرداری کرج لایحه ای در خصوص عدم ض - اسلامی شهر کرج با بیان اینکه بسیاری ا - د: شهرداری کرج در نظر دارد با هدف جلو - کت شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر - به شهرداری کرج اجازه داده می شود براب
، استان البرز ، شورای شهر کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، مطالبات شهرداری ، برنامه و بودجه ،
14 بازدید، چهارشنبه چهاردهم آبان ۹۹